Reklamační řád


1.Všeobecné ustanovení
     Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku č.40/64 Sb.se všemi novelami a dle Zákona na ochranu spotřebitele C.643/92 Sb.a vztahuje se na zboží,jež bylo zakoupeno u firmy ABS Import spol.s r.o. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.
     Ke každému zboží zakoupenému u firmy ABS Import je přikládána faktura ( dodací list) se sériovými čísly výrobku,který slouží zároveňń jako záruční.Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu.Pokud není zboží osobně odebráno,rozumí se převzetím zboží okamžik,kdy zboží přebírá dopravce.
     Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím nebo neobdržel se zásilkou dodací list,je povinen podat ihned ( nejpozději do 72 hodin ) písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka,který vyhotovil fakturu.Pokud tak neučiní,vystavuje se nebezpečí,že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

2. Záruční podmínky
a) Délka záruky v měsících je uvedena na dodacím listu,není-li na dodacím listu vyznačena záruční doba u každé položky zboží,poskytuje firma na zboží záruku 6 měsíců.Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu,po kterou byl výrobek v záruční opravě.V případě výměny zboží se záruční doba neprodlužuje.Zákazník dostane opis původního dodacího listu,kde bude uvedeno nové výrobní číslo.Další případné reklamace bude úplatńovat na základě tohoto dodacího listu.
b) Zákazník doručí na vlastní náklady a rizika reklamované zboží na adresu servisního oddělení.Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně příručky,dokladů,kabelů,disket a ostatního poslušenství. Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu,přesný popis závady,konfigurace a četnost výskytu.
c) U počítačových sestav je zákazník povinen lokalizovat závadu tak,že uplatní reklamaci pouze na vadný díl počítače (platí pouze pro dealerský prodej ).
d) Servisní oddělení po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží,případně jej zašle na náklady a riziko odběratele zpět.
e) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
 • pokud u zařízení, u kterých to zákon ukládá, nebyla instalace provedena odbornou firmou ,jež má k této činnosti oprávnění (faxy,modemy a pod… )
 • poškozením zboží při přepravě( tyto škody je nutno řešit s dopravcem)
 • porušením ochranných pečetí ,protiprachových pásků na HDD a garančních nálepek,pokud na výrobku jsou poškozením či odstraněním vlastního označení firmy ABS Import spol. s r.o.,pokud se na výrobku nacházelo (komponenty z osobních počítačů apod.)
 • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou
 • pokud byly škody způsobeny počítačovými viry
 • pokud se závada projevuje pouze u software,u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí
 • používáním zboží v podmínkách,které neodpovídají svými parametry kancelářskému prostředí nebo parametrům uvedeným v dokumentaci
 • zboží bylo poškozeno živly
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
 • zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN 33 20 00,ČSN 33 21 30 a ČSN 33 21 80
 • prováděním úprav na zařízení bez předchozího písemného svolení vedoucího servisu ABS Import s.r.o.
 • v případě neoprávněné reklamace Vám budeme nuceni účtovat práci nutnou k otestování zboží v sazbě 790,-Kč za každou i započatou hodinu práce,
 • při dodání neúplných průvodních dokladů (dodací list atd.) je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli poplatek 200.-Kč za dohledání těchto dokladů.
 • u zákazníkem vybraných a nakoupených dílů nezaručujeme kompatibilitu a zboží zásadně z důvodu nekompatibility nevyměňujeme,zboží je možné před nákupem na požádání otestovat v servisní dílně ABS IMPORT(sazba 550,- Kč za hodinu)
f) Firma ABS Import spol.s r.o. si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry
g) Na prodávané software je záruka stanovena výrobcem (týká se především čitelnosti médií)
h) Na spotřební materiál ( barvicí pásky,tryskové hlavy,baterie,tonery,CD nosiče apod. ) není poskytována záruka.
i) Na tiskové hlavy jehličkových tiskáren se vztahuje záruční lhůta v trvání 6 měsíců.
j) Reklamované zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně příruček, kabelů, disket a ostatního příslušenství.
k) Na pozáruční opravy je záruka 3 měsíce a to pouze na stejnou závadu,jež se projevila před opravou.
l) Před předáním počítače nebo jakéhokoli média s nahraným software na servisní oddělení ABS Import si zálohujte data.Za případnou ztrátu nebo poškození dat nenese ABS Import odpovědnost!

3.Závěrečné ustanovení
Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.ledna 2008. Ruší veškeré předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování reklamací a záruce zboží. Firma ABS Import spol. s r.o. si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu.   |    Hlavní stránka    |   Katalog    |    Servis    |    Internet    |    Kontakt    |   

Katalog zboží!